Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложения и сигнали

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

Процедурата по разглеждане на предложения и сигнали е уредена в Глава 8 на Административно процесуалния кодекс на Република България.  Включените в Глава 8 норми гарантират правото на всеки гражданин и организация да подаде предложение или сигнал до органите, които осъществяват публичноправни функции, каквато несъмнено е Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и да очакват решение по повдигнатия въпрос в 2-месечен срок. Кодексът регулира това особено административно производство, като въвежда и изискване към формата на предложенията и сигналите в чл.111 АПК:

 Чл. 111. (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща.

(2) Подадените по реда на ал. 1 предложения и сигнали се регистрират.

(3) Когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.

(4) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

            Централното ръководство на КИИП, както и ръководствата на Регионалните колегии на КИИП, позовавайки се на императивната правна норма на чл.111 АПК, ще обработват само предложения и сигнали, които са подадени от лице или организация, индивидуализирани по надлежния ред – име и адрес за обратна връзка. 

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"