Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

17/ 01/ 2019

Всеки член на КИИП-Пловдив има право да получи безплатен екземпляр на хартиен носител от „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране”

03/ 09/ 2018

Банкова сметка на КИИП-Пловдив

01/ 06/ 2018

Държавен вестник-бр.46/01.06.2018 г. Приложение № 8 СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УС­ЛУГИ ПО ЧАСТИ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА“, „КИП И АВТОМАТИКА“ И „СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА"

20/ 03/ 2017

Технически контрол по част "Конструктивна"на инвестиционните проекти
информация,необходими документи за регистрация,инструкция на ЦКТК

07/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
обнародван в бр.13 на ДВ от дата 07.02.2017 г.

18/ 12/ 2015

Важна информация относно новите печати за проектантска правоспособност

13/ 10/ 2015

Членски внос за 2016 г. и такса за подмяна на личен печат за проектантска правоспособност.
Условия,банкова сметка на КИИП-Пловдив,размер на членския внос за 2016 г.,такса за подмяна на личен печат за проектантска правоспособност.

17/ 12/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД 02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Държавен вестник,бр.104 от дата 16.12.2014 г.

11/ 11/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ДВ,брой 93/11.11.2014 г.

08/ 10/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
бр.69,от дата 19.08.2014 г.

всички новини

Съобщения

13/ 09/ 2019

Покана за презентация на фирма Flowair /Полша/

11/ 09/ 2019

На дата 08.10.2019 г.(вторник) от 15.00 часа в зала 1 ще се проведе презентация на софтуерни решения за CAD и проектиране

09/ 09/ 2019

На дата 25.09.2019 г.(сряда) от 15,00 часа в зала 1 ще се проведе представяне на Allplan engineering и Allplan bridge

08/ 09/ 2019

На дата 19.09.2019 г.(четвъртък) от 15.00 часа в зала 1 ще се проведе семинар на тема:"Хидроизолиране на подземни части на конструкции"

28/ 05/ 2019

На дата 06.юни.2019 г.(четвъртък) от 15.00 часа в залата на КИИП-Пловдив ще се проведе презентационен ден на фирма Геовара ЕООД

12/ 03/ 2019

На дата 21.март.2019 г .(четвъртък)от 16,00 часа в зала 1 ще бъде представена лекция на тема:"Заздравяване на почви чрез импулсно уплътняване"

08/ 03/ 2019

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ 

20/ 02/ 2019

Дискусия относно възможностите и ролята на съвременните BMS-системи в строителните обекти

18/ 02/ 2019

Среща за обсъждане на теми,свързани с прилагането на действащия Общ устройствен план, актуалните проблеми и перспективите за развитие на Община Пловдив

11/ 02/ 2019

Моделиране и оразмеряване на строителни конструкции с Tower 8 Expert.Новости в осма версия.

всички съобщения

Кореспонденция

02/ 01/ 2019

Служебна кореспонденция 2019 г.

10/ 08/ 2018

Писмо КИИП-ЦУ-251/10.08.2018 г. относно неправомерно задържане на личен печат от работодател

08/ 02/ 2018

Писмо относно издаването на удостоверения по част "Пожарна безопасност"

07/ 02/ 2018

По повод зачестили случай,в които проектанти проектират части на инвестиционните проекти,неотговарящи на тяхната компетентност

02/ 03/ 2017

Относно изготвяне на част ЕЕ(Енергийна Ефективност) в инвестиционните проекти

14/ 04/ 2014

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТАНСКИ БЮРА - ПЛОВДИВ
имената на проектантите,адрес на проектанското бюро, телефон и ел. поща

18/ 02/ 2014

Писмо от Министерството на околната среда и водите
относно прилагане на разпоредбата на чл.142,ал.5,т.9 от Закона за устройството на територията,която следва да се прилага от момента посочен в Закона за управление на отпадъците -14.юли.2014 г.

14/ 01/ 2014

Служебна кореспонденция на КИИП - Пловдив 2014 г.

16/ 04/ 2013

Служебна кореспонденция на КИИП - Пловдив 2013 г.

всички кореспонденции

Публикации

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

10/ 12/ 2018

Посещение на строителството на виадукт по обхода на град Габрово 

16/ 11/ 2018

Официално честване на 15 години от учредяването на КИИП-Пловдив

14/ 07/ 2017

Писмо Изх.№022/13.07.2017 г.
До СавинаПеткова,Председател на Общински съвет - Пловдив Копие до Вихър Захов.Председател на комисия"Устройство на територията и жилищна политика"

06/ 07/ 2017

становище на секция"ТСТС" относно проект на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

26/ 05/ 2017

Становище и препоръки на секция "ТСТС"
във връзка с одобряване на задания за проектиране на улици,разгледани на заседание на СЕСУТ на 16.05.2017 г.

25/ 11/ 2015

Вестник"Марица",Бал на инженера проектант

25/ 11/ 2015

Вестник"Строителство и имоти",мнение на инж.С.Стоянов по темата"Ефективни ли са частичните ремонти на тунелите?"

25/ 11/ 2015

Вестник"Марица",интервю с Председателя на КИИП-Пловдив

08/ 06/ 2015

На вниманието на членовете на секция"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" презентация на фирма"Пайплайф България"ЕООД

всички публикации

Накратко за КИИП Пловдив

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Пловдив