Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

20/ 03/ 2017

Технически контрол по част "Конструктивна"на инвестиционните проекти
информация,необходими документи за регистрация,инструкция на ЦКТК

07/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
обнародван в бр.13 на ДВ от дата 07.02.2017 г.

18/ 12/ 2015

Важна информация относно новите печати за проектантска правоспособност

13/ 10/ 2015

Членски внос за 2016 г. и такса за подмяна на личен печат за проектантска правоспособност.
Условия,банкова сметка на КИИП-Пловдив,размер на членския внос за 2016 г.,такса за подмяна на личен печат за проектантска правоспособност.

17/ 12/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД 02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Държавен вестник,бр.104 от дата 16.12.2014 г.

11/ 11/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ДВ,брой 93/11.11.2014 г.

08/ 10/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
бр.69,от дата 19.08.2014 г.

18/ 09/ 2014

Членски внос за 2015 г.
Условия,банкова сметка на КИИП-Пловдив,размер на членския внос за 2015 г.

08/ 01/ 2014

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД 02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
ДВ брой 111 от дата 27.12.2013 г.

27/ 06/ 2013

Прилагане на чл.142,ал.10 от ЗУТ и образец за изготвяне на оценка за съответствие
на вниманието на всички инженери,упражняващи технически контрол по част"Конструктивна"на инвестиционния проект

всички новини

Съобщения

19/ 02/ 2018

Обучителен курс на тема : „Изготвяне на Планове за управление на строителни отпадъци (ПУСО) съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ, нова, от декември 2017г.)”

19/ 01/ 2018

Обнародвана е новата Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

16/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК КИИП ПЛОВДИВ, 2018 г.

14/ 01/ 2018

Обучение на тема:"Коминни системи-решения за жилищни ,обществени и промишлени сгради"

10/ 01/ 2018

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ 2018 г.

15/ 10/ 2017

Таксата участие за ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП e 15 лв. с ДДС.

Обучителен курс по работа с Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 

03/ 05/ 2017

Обучителен курс по Еврокод 4
І част Дата 28.май.2017 г. (неделя) ІІ част Дата 18.юни.2017 г.(неделя)

03/ 05/ 2017

На вниманието на членовете на секция МДГЕ

12/ 04/ 2017

Семинар на тема:"Енергийна ефективност на сгради", лектор: проф.д-р инж.Н.Калоянов
дата 20.април.2017 г. от 13.30 часа в зала №1 на КИИП-Пловдив

всички съобщения

Кореспонденция

08/ 02/ 2018

Писмо относно издаването на удостоверения по част "Пожарна безопасност"

07/ 02/ 2018

По повод зачестили случай,в които проектанти проектират части на инвестиционните проекти,неотговарящи на тяхната компетентност

02/ 03/ 2017

Относно изготвяне на част ЕЕ(Енергийна Ефективност) в инвестиционните проекти

14/ 04/ 2014

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТАНСКИ БЮРА - ПЛОВДИВ
имената на проектантите,адрес на проектанското бюро, телефон и ел. поща

18/ 02/ 2014

Писмо от Министерството на околната среда и водите
относно прилагане на разпоредбата на чл.142,ал.5,т.9 от Закона за устройството на територията,която следва да се прилага от момента посочен в Закона за управление на отпадъците -14.юли.2014 г.

14/ 01/ 2014

Служебна кореспонденция на КИИП - Пловдив 2014 г.

16/ 04/ 2013

Служебна кореспонденция на КИИП - Пловдив 2013 г.

всички кореспонденции

Публикации

14/ 07/ 2017

Писмо Изх.№022/13.07.2017 г.
До СавинаПеткова,Председател на Общински съвет - Пловдив Копие до Вихър Захов.Председател на комисия"Устройство на територията и жилищна политика"

06/ 07/ 2017

становище на секция"ТСТС" относно проект на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

26/ 05/ 2017

Становище и препоръки на секция "ТСТС"
във връзка с одобряване на задания за проектиране на улици,разгледани на заседание на СЕСУТ на 16.05.2017 г.

25/ 11/ 2015

Вестник"Марица",Бал на инженера проектант

25/ 11/ 2015

Вестник"Строителство и имоти",мнение на инж.С.Стоянов по темата"Ефективни ли са частичните ремонти на тунелите?"

25/ 11/ 2015

Вестник"Марица",интервю с Председателя на КИИП-Пловдив

08/ 06/ 2015

На вниманието на членовете на секция"ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" презентация на фирма"Пайплайф България"ЕООД

22/ 05/ 2015

На вниманието на членовете от секция "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
В този раздел ще публикуваме презентации на фирми и друга интересна информация във водния сектор

03/ 02/ 2015

Предложения от членове на КИИП-Пловдив
за допълнение и изменение на национални нормативни документи в областта на инвестиционното проектиране

11/ 11/ 2014

Декларация от национална професионална секция"ОВКХТГ"
Относно: Предложения за изменения в: - Наредба №7/2004 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

всички публикации

Накратко за КИИП Пловдив

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Пловдив