Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН - 18.02.2014-ЗАЛА"ПЛЕВЕН, ПЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"

РЕГИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛЕВЕН
Свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ –ПЛЕВЕН
 
На 18.02.2014 г./вторник/ от 16.00 часа в зала „Плевен”, пл.”Възраждане”
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчетен доклад на Регионлното ръководство за 2013.
2.Отчет на КС на РК Плевен за 2013 г.
3.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на РР   и отчетния доклад на КС.
4.Приемане бюджета на РК Плевен за 2014 г.
5.Гласуване на делегати за ОС на КИИП
6.Разни.
 
РР на РК Плевен
Свиква
Отчетни събрания на професионалните секции
на РК Плевен както следва:
1.Конструкции на сгради и съоръжения
 11.02.2014
16.00ч.
 Зала 203 – НТС
 
2.Водно строителство
   6.02.2014
16.00ч.
Зала 203 – НТС
 
3.Транспортно строителство и транспортни съоръжения
 7.02.2014
 16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
4.Електротехника, автоматика и съобщителна техника
 12.02.2014
 16.00ч.
 Зала 203 – НТС
5.Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване
 12.02.2014
 14.00ч.
 Офис на КИИП
     Ст.609
6.Минно дело и геология
 10.02.2014
16.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
7.Геодезия, приложна геодезия
11.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
8.Технологии
12.02.2014
14.00ч.
Офис на КИИП-        ст.609
 
Председател РК Плевен:инж.Живко Иванов

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.