Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП

            ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2018 г., в размер на 120 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2017) година. Членският внос се дължи от всеки член на Камарата - с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).   

            На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членския внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

-  за втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на

   една и съща диплома   - 120 лв.

-  за втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на

   друга диплома   - 120 лв.

           Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност),  заплащат членски внос в размер на 24 лв., до 1 декември 2017 г.

            Членовете на КИИП, заплатили членския си внос:

-   До 20 декември 2017 г. (сряда), получават право да бъдат избрани за  делегати и участват в определяне на делегатска квота Регионалната колегия за ОС на КИИП;

-   От 21-31 декември 2017 г. са без право да бъдат избрани за делегати и не участват в определяне на делегатска квота. По решение на УС на КИИП 2017г., те получават Удостоверенията си след 31 януари 2018 г.;

-   От 1 януари до 31 март 2018 г.  подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150лв. и членски внос (120 лв.) за 2018 г., след което си получават удостоверенията;

-   След 1 април 2018 г. кандидатстват в КИИП по общия ред, като нови членове.

За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер  150 лв.

 

 инж. СВЕТЛАНА НИКОЛЧЕВА

Заместник председател на КИИП

Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ