Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРОУЧВАНЕ

Провеждане на  пазарно проучване с предмет: „Изготвяне на количествено – стойностни сметки за извършване на текущ ремонт на 7 броя обекти на отдел „Обществено хранене“ – ДУССД в имоти предоставени за управление на МВР на територията на гр. София” с цел информиране на включените в поддържания от Вас регистър лица.

 

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите на приложения линк:

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/профил-на-купувача/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/пазарно-проучване-изготвяне-на-количествено-стойностни-сметки-за-извършване-на-текущ-ремонт-на-7-броя-обекти-на-отдел-обществено-хранене-дуссд-в-имоти-предоставени-за-управление-на-мвр-на-територията-на-гр.-софия-

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“