Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Петнадесета годишна конференция СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020 - ГРАДЪТ Медиа Груп

Петнадесета годишна конференция

 СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020

Предизвикателства и възможности пред България и Югоизточна Европа —

6 JULY 2020 | Exclusive hybrid edition (streaming & on demand)

 http://www.infrastructure-bg.com

http://www.infrastructure-bg.com

Всичко за събитието ТУК → (https://bg.infrastructureconference.bg/)

АКЦЕНТИ

 - Стратегическите инфраструктурни проекти във време на предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона

- Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на забавяне на икономическото развитие

- Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа

- Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите

- Екологична инфраструктура: предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики след пандемията

- Инфраструктура 2030 – технологиите и стратегическата инфраструктура

 Организаторите си запазват правото на промени в акцентите Пълната програма в развитие ТУК → (https://bg.infrastructureconference.bg/2/)

Безплатна регистрация ТУК →

(https://infrastructureconference.gradat.events/bg/register)


| English |

Fifteenth annual conference

 STRATEGIC INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS 2020 Challenges and opportunities for Bulgaria and SEE —

6 JULY 2020 | Exclusive hybrid edition (streaming & on demand)

http://www.infrastructure-bg.com https://en.infrastructureconference.bg/

More about the event HERE → (https://en.infrastructureconference.bg/)

HIGHLIGHTS*

- Strategic infrastructure projects in times of challenges. Regional cohesion, economic sustainability, social development in Bulgaria and the region.

- Strategic transport and information infrastructure projects - mobility, cohesion and connectivity in a time of economic slowdown

- Mobilizing strategic infrastructure investments through flexible financial instruments as an accelerator for the transformation, competitiveness and inclusion of Bulgaria and the countries of Southeast Europe

- Bulgaria's Regional Policy  – growth and sustainable development of the regions

- Ecological infrastructure: challenges and synchronization of pan-European climate policies after the pandemic

- Infrastructure 2030 – Technology and strategic infrastructure

 *The organizers reserve the right to make changes to the programme highlights The full programme in progress HERE → (https://en.infrastructureconference.bg/2/)

Free registration HERE →

(https://infrastructureconference.gradat.events/en/register)

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.