Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми колеги,

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с обнародваният в Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. "Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки" , приет от 44-то Народно събрание на 31.05.2018 г. 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.