Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Декларация от проектант с ППП, съгласно чл. 5., ал. 4, т. 1 от Наредба 2

Информационно приложение 6

(съгласно чл. 5., ал. 4, т. 1 от Наредба 2)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 

 г., долуподписаният (-ата) инж. 

,

член на КИИП с регистрационен номер 

 с пълна проектантска правоспособност по част/и 

 

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

Инж. 

  с регистрационен номер 

с ограничена проектантска правоспособност по част/и

 

Лично е участвал под моето ръководство в изготвянето на следните проекти:

/описва се точно извършеното от проектанта с ОПП и времето, в което е изпълняван проекта/

Наименование и местонахождение
на обекта

Категория на
строежа по
ЗУТ

Период на
проектиране

Каква част от проекта
проектантът с ОПП е изготвил

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: 

 

/подпис и печат за ППП/