Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Външна Приета нормативна уредба

26/ 02/ 2020

Заявление Обр.7

29/ 08/ 2017

Постановление № 183 от 21 август 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

08/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

08/ 02/ 2017

Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие

08/ 02/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

02/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 35 от 2015)

02/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012)

02/ 02/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Iз-1071 от 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

02/ 02/ 2017

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

02/ 02/ 2017

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата