Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Външна Проекто нормативна уредба

20/ 06/ 2022

Предложения на КИИП по НИД на Наредба №4/2001 г. за ОСИП

20/ 06/ 2022

Предложения на КИИП по НИД на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ

20/ 06/ 2022

Предложения на КИИП за ИД на ЗУТ

16/ 04/ 2018

Предложение за промяна в ЗУТ

03/ 10/ 2017

Проект на Закон за изменение на Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО). Предстои обсъждане в Народното събрание.

20/ 07/ 2012

Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци

08/ 06/ 2009

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)

03/ 04/ 2009

Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата

11/ 11/ 2008

Национално приложение към EN 1991-1-1:2004

11/ 11/ 2008

Национално приложение към EN 1991-1-2:2002