Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ФОРМУЛЯРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Заявление за ограничена проектантска правоспособност – без членство

Заявление за членство в КИИП

Заявление за ограничена проектантска правоспособност – с членство

Заявление за пълна проектантска правоспособност

Декларация от проектант с ППП, съгласно чл. 5., ал. 4, т. 1 от Наредба 2

Заявление за технически контрол Образец 4

Заявление за технически контрол Образец 4a

Списък на частите, вписвани в удостоверенията за ПП, по секции

Изисквания за признаване на ПК и кандидатстване за ПП

Заявление Обр.7 за признаване на ПК и кандидатстване за ПП

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за предоставяне и използване на лични данни