Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

17/ 06/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-161/04.06.2019 г. - относно речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив

10/ 01/ 2019

Писмо до областните и общински администрации

10/ 12/ 2018

Писмо от арх.Б. Игнатов - председателна на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо изх . № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г.

12/ 11/ 2018

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-320/07.11.2018 г.

12/ 09/ 2018

Писма вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 и изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

09/ 08/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. относно Предложения по проекта на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

30/ 07/ 2018

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-238/30.07.2018г.

16/ 05/ 2018

Писмовх. № КИИП-ЦУ-372/1505.2018 г. от инж. В.Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

19/ 03/ 2018

Писмо от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)