Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централен офис на КИИП

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75; 969 20 78
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

МИСИЯТА на КИИП

Е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.

ЦЕЛИ

 • Съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектантското дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт;
 • Съдейства за издигане на престижа на проектанта в обществото;
 • Създава условия за свободен избор на инженери от страна на клиента (възложителя);
 • Оказва съдействие за защита на авторските права на инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
 • Осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище.

ПРИОРИТЕТИ

 • КИИП изготвя професионален кодекс на инженерите и упражнява контрол по спазването му;
 • Не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
 • Поддържа конкурсното начало в проектирането.

ДЕЙНОСТИ

 • КИИП изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
 • Поддържа и актуализира регистри: 1/на лицата с пълна проектантска правоспособност; 2/на проектантските бюра; 3/на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
 • Издава удостоверения за съответната проектантска правоспособност;
 • Съставя и поддържа списък на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, който се обнародва ежегодно в ДВ;
 • Следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказания, предвидени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 • Приема методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги;
 • Работи съвместно с Камарата на архитектите и други организации за регулиране на отношенията в проектантската дейност и в инвестиционния процес;
 • Осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери и съвместно организира квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;
 • Организира семинари, изложби, конференции и други прояви, с които популяризира дейността на КИИП и съдейства за участие на своите членове в такива прояви, организирани от други организации;
 • Осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските експертни съвети.

УПРАВЛЕНИЕ

Органите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно производство.

Управителният съвет (УС) на Камарата се състои от председател, 10 членове и председателите на регионалните колегии. Десетте членове на УС са:

1. заместник-председател и главен секретар;

2. по един член на УС от осемте професионални секции, който се избира от Общото събрание на Камарата по предложение на съответната секция. За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани членове на камарата, които притежават пълна проектантска правоспособност.

Управителният съвет се избира за срок от 4 години.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Организационната структура на КИИП се състои от регионални колегии и професионални секции (секции по специалности). Членовете на КИИП сами определят в коя секция да участват съобразно квалификацията си и областта, в която работят.

Професионалните секции са:

 • Конструкции на сгради и съоръжения;
 • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
 • Водно строителство;
 • Геодезия, приложна геодезия;
 • Минно дело, геология и екология;
 • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
 • Технологии.