Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

26/ 11/ 2017

Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП - Раздел I, приета на УС143/24.11.2017г.

12/ 05/ 2017

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ,бр.17 от 2008 г.)

27/ 03/ 2017

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА КИИП И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ИМОТИТЕ НА КИИП

07/ 03/ 2017

Правилник за работата на Контролния съвет на КИИП

02/ 03/ 2017

Временна инструкция за ТК

24/ 10/ 2016

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КИИП В ЕСУТ

06/ 01/ 2016

Инструкция за провеждане на избори в КИИП

03/ 02/ 2015

МЕТОДИКА ЗА ЕДИННИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ

20/ 01/ 2015

СПОГОДБА за взаимно признаване на правоспособност, Република България, Република Македония 2014

03/ 06/ 2013

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, бр.17 от 2008 г. )