Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Проекто нормативна уредба

05/ 07/ 2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за работа на УС на КИИП

23/ 05/ 2018

Материали от обсъждането на стратегия за КИИП

05/ 02/ 2018

Наредба 2 за проектантстата правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП - Раздел 2

06/ 12/ 2017

Предложения за промени в Устава на КИИП, приети от КНА и представени на заседанието на УС на 24.11.2017 г.

06/ 11/ 2017

Проект за изменение и допълнение на Устава на КИИП

21/ 09/ 2017

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП

16/ 02/ 2017

Наредбата за вписване в регистрите на лицата, упажняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти

13/ 06/ 2012

Добра проектантска практика

19/ 04/ 2010

Стандарти цитирани в Наредба Iз-1971

16/ 04/ 2010

Устав на КИИП - предложение за допълнение и изменение - от РК Варна,Бургас и Добрич