Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен семинар по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО

 

На 10 юли 2018 г. в ЦО на КИИП се проведе дискусионен семинар на тема: „Актуални въпроси по приложението на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройство и застрояване на столична община (ЗУЗСО), проекти за изменение на ЗУТ, идеи и концепции за развитие на строителното законодателство“.

Адвокат Александрова запозна участниците с текстове от ЗУЗСО, които се различават от аналогични текстове на ЗУТ. Беше обяснено защо се въвеждат тези текстове, доколко противоречат на текстове от ЗУТ и какви са настройките на управляващите за пренасяне на тези текстове от в ЗУТ. В изложението си адвокат Александрова на някои юридически особености в законите, а именно:

  • Заповедта за допускане за изработване на ПУП;
  • Значението на визата за проектиране и какво може да се регламентира визата и на кого да се обяви;
  • Какво значи „пристрояване“ по смисъла на закона;
  • Въпросите с „мълчаливото съгласие“;
  • Допустимите промени по чл. 154 от ЗУТ, в това число и промени на ПУП при започнал строеж.

Адвокат Александрова изложи пред участниците съдържанието на внесените в Народното събрание законопроекти за изменение на ЗУТ, които касаят задълженията на експлоатационните дружества, ангажиментите на строителните фирми за изграждане на строежи от пета категория, оправомощаването на консултантските фирми, правилата за поставяне на преместваеми обекти, допълнение в член 133, който касае инфраструктурните обекти, извън урбанизираните територии.

По отношение на новите концепции на КАБ и МРРБ за  промяна на строителното законодателство, адвокат Александрова изложи различни идеи и предложения, които са обсъждане през последните години.

В станалите разисквания се поставиха въпроси за авторските права, за сроковете за одобряване на проектите, за авторския надзор, за ролята на консултантските фирми, за строителния надзор, за задълженията на експлоатационните дружества, за категоризацията на строежите, за въвеждане на нова фигура – на строителния инспектор или полицай, който да следи за законосъобразното изпълнение на строежа, за кодифициране на закона за строителството, като в него да се вкарат всички подзаконови актове и др.

 

 Още Публикации

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

02/ 10/ 2019

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и повишаването на квалификацията на проектантите