Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява следните свободни позиции за инженер-проектанти:

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България

21/ 09/ 2018

XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018

12/ 09/ 2018

Обучение по енергийна ефективност - БАИС

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон – 05.07.2018

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"