Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2021 г.

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО Общо събрание на КИИП

ще се проведе на 30-31 октомври 2021 г., с начален час 14:00 ч.

в Парк-хотел „Москва“, гр. София

Регистрация на делегатите на 30.10.2021 г. – от 13:00 до 14:00 часа

продължение на 31.10.2021 г. от 09:00 часа при следния

Дневен ред:

1. Доклад на Техническата комисия

докладва Председателят на техническата комисия

2.  Гласуване Регламент за работата на ОС на КИИП.

докладва инж. М. Гергов

3. Избор на комисия по предложенията.

води инж. А. Чипев

4. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2020 г.

 докладва инж. М. Гергов

5. Представяне на годишен финансов отчет за 2020 г. и доклад на одитора.

 докладва инж. М. Гергов

6.  Отчет за дейността на Контролния съвет за 2020 г.        

 докладва инж. Г. Симеонов

7.  Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2020 г.       

докладва инж. С. Александров

8.  Обсъждания на представените доклади.

води инж. М. Гергов

9. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. Приемане отчетите на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство. Освобождаване членовете на УС от отговорност.

 води инж. М. Гергов

10. Утвърждаване избраният от ОС на НПС КСС Председател на НПС КСС.

 води инж. М. Гергов

11. Приемане сключването на колективна полица «Професионална отговорност» за ІV, V и VІ категория на строежите по ЗУТ за членовете на Камарата.

 води инж. М. Гергов

12. Определяне размерът на членския внос за 2022 г. Определяне на процентите на разпределение на членския внос за формиране на бюджета на КИИП. Приемане бюджета на КИИП за 2021 г.          

 води инж. М. Гергов

13. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КИИП.

 води инж. М. Гергов

14. Разни

Още Съобщения

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022 

20/ 10/ 2021

ОТЛАГАНЕ НА ОС НА КИИП, 2021 г.

13/ 10/ 2021

Он-лайн курс  – План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ - РК ВАРНА


12/ 10/ 2021

CasaClima“- изложение и международна конференция за енергийна ефективност