Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО Общо събрание на КИИП

ще се проведе на 31 март 2019 г.

Парк-хотел „Москва“, гр. София

при следния дневен ред:

регистрация на делегатите на 31.03.2019 г. – от 08:15 до 09:00 часа

1. Доклад на Техническата комисия
    докладва Председателят на техническата комисия
2. Гласуване Регламент за работата на ОС на КИИП.
    докладва инж. Ив. Каралеев
3. Избор на Комисия по предложенията.
    води инж. А.Чипев
4. Отчет за дейността на Управителния съвет на КИИП за 2018 г.
    докладва инж. Ив. Каралеев
5. Представяне на годишен финансов отчет за 2018 г. и доклад на одитора.
    докладва инж. Св. Николчева
6. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2018 г.
    докладва инж. Ив. Банов
7. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2018 г.
    докладва инж. С. Боснев
8. Обсъждания на представените доклади.
    води инж. Ив. Каралеев
9. Приемане на годишния финансов отчет за 2018г. Приемане отчетите на Управителния съвет, Контролния съвет и      Комисията по дисциплинарно производство. Освобождаване членовете на УС от отговорност.
    води инж. Св. Николчева
10.Приемане бюджетът на КИИП за 2019 г. Определяне размерът на членския внос за 2020 г. Определяне размерът      на процента на отчисленията.
    води инж. Ив. Каралеев
11.Приемане на изменения и допълнения в Устава на КИИП.
    води инж. Св. Николчева
12.Разни.


                                                                               инж. Иван Каралеев

                                                                               Председател на УС на КИИП


Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"