Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Доклад на Мандатната комисия

На 21.09.2020г. в съответствие с чл. 6 (4) от Инструкция за провеждане на избори в КИИП и на основание изпълнение решение на УС на КИИП от заседание, проведено на 28.02.2020 година във връзка с провеждане на Редовно отчетно-изборно общо събрание на КИИП се проведе заседание на  Мандатна комисия.

След като прегледа приложените документи Мандатната  комисията

Р Е Ш И:

  1. Всички кандидати за членове на Управителния съвет – Председател на УС, Зам. Председател, Главен секретар и Председатели на НПС, непопълнили Платформи за дейността си до 24.09.2020г.(четвъртък) да ги изпратят в Централния офис на КИИП за публикуване на сайта.
  2. Поради възникнали спорове Мандатната комисия счита, че е желателно всеки от кандидатите да представи Декларация за непринадлежност към ДС.
  3. В хода на разглеждане документите на кандидатите, Мандатната комисия установи, че към датата на подаване на документите инж. Огнян Огнянов Атанасов не изпълнява изискването за 10г. проектантски стаж, което прави декларацията в тази част с невярно съдържание. Мандатната комисия поканва кандидата да подаде актуална декларация за проектантски стаж.
Докладът на Мандатната комисия е публикуван на сайта на КИИП в раздел "Материали за Общо събрание на КИИП".

Още Съобщения

15/ 10/ 2020

Събитие  в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

13/ 10/ 2020

Онлайн семинар - Параметрично 3D проектиране на инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Autodesk. Новости, предизвикателства, решения.

12/ 10/ 2020

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"

06/ 10/ 2020

Курсове "Противопожарни врати" - 21-22.10.2020