Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Заявление за ограничена проектантска правоспособност – с членство

Образец 1

(към чл. 3.1., ал. 2 от Устава на КИИП)

До Председателя на УС на КИИП

Чрез Регионална колегия на

КИИП 

З А Я В Л Е Н И Е

за членство в КИИП

от инж. 

 

 

 Рег. № 

Име

Презиме

Фамилия

 

ЕГН: 

 л.к. № 

 изд. на 

 от МВР - гр. 

Адрес: 

 

 ул./ж.к. 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция 

тел. 

 E-mail 

 GSM 

 моб. оператор 

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Желая да бъда член на КИИП към секция  

 като декларирам, че съм запознат и ще спазвам Устава и

нормативните актове на КИИП, както и Етичния кодекс.

Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;
2. Копие от дипломи и приложенията към тях за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър/бакалавър" и квалификация "инженер" със специалност

„ 

 ”

и профил/специализация „ 

 ”;

3. Копие от документ за внесен по банков път встъпителен членски внос и членски внос за календарната година.;
4. Снимка 1 брой, цветна, формат 30/40 mm.

Съгласен съм да получавам уведомления и кореспонденция на посочения електронен адрес.

Дата: 

Подпис: 

 

Забележки:
1. Всички копия трябва да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис, собственоръчно от кандидата.
2. В т. 2 се вписват точните данни от дипломата за висше образование. При наличието и на бакалавърска диплома, същата се прилага към документите.

Попълва се служебно

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ................

На основание чл. 3, ал.1 и 2 от Устава на КИИП Регионалното ръководство на РК на КИИП – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с протокол № . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕШИ:

1. Приема инж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . като член на Регионална колегия на КИИП – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . към секция „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

2. Предлага на Комисията по регистрите същият/ата да бъде вписан/а в общия списък на членовете на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с рег. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: 

..................................

Председател на РК на КИИП: 

.....................................

/ инж. ................................................................................ /

Образец 2

(към чл. 3.1., ал. 2 и 4.3., ал.5 от Устава на КИИП)

До Председателя на УС на КИИП

Чрез Регионална колегия на

КИИП 

З А Я В Л Е Н И Е

за ОПП – с членство в КИИП

от инж. 

 

 

 Рег. № 

Име

Презиме

Фамилия

 

ЕГН: 

 л.к. № 

 изд. на 

 от МВР - гр. 

Адрес: 

 

 ул./ж.к. 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция 

тел. 

 E-mail 

 GSM 

 моб. оператор 

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Желая да бъда вписан/а в Регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност към секция:

„ 

 ” по част „ 

 ”,

съгласно утвърдената от КИИП процедура. Заявявам, че съм запознат и отговарям напълно на изискванията на Наредба №2, р-л І за проектантската правоспособност за вписване в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност.

Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;
2. Копие от диплома и приложението към нея за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър/бакалавър” и квалификация „инженер” със специалност:

„ 

 ”

и профил/специализация „ 

 ”;

3. Доказателства за най-малко 4 години стаж по специалността съгласно чл.5,ал.5 на Наредба N2 за проектантската правоспособност - за лица притежаващи само и единствено ОКС „бакалавър”.;
4. Академична справка - в случаите на изравнително обучение;
5. Копия от документи за внесени по банков път годишен членски внос за календарната година и встъпителен членски внос;
6. Свидетелство за съдимост - оригинал;
7. Анкетна карта;
8. Декларация за съгласие за предоставяне и използване на лични данни.

Декларирам, че 

 служител в администрация на териториален орган на изпълнителната власт към

 или на община 

 /нужното се посочва и се добавя информация за съответната администрация или община/

Съгласен съм да получавам уведомления и кореспонденция на посочения електронен адрес.

Дата: 

Подпис: 

 

Декларирам, че съм завършил обучение, в резултат на което съм придобил ОКС „бакалавър“ и по което според учебния план се изискват не по-малко от 240 кредита със срок на обучение не по-малък от 4 години.

Дата: 

Подпис: 

 

Забележки:
1. Всички копия трябва да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис, собственоръчно от кандидата.
2. В т. 2 се вписват точните данни от дипломата за висше образование. При наличието и диплома за ОКС „бакалавър“, същата се прилага към документите.
3. Втората декларация се попълва от кандидатите с ОКС „бакалавър“, както и от кандидатите, които са придобили ОКС „магистър“ чрез двустепенно обучение.

Попълва се служебно

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ................

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗКАИИП Регионалното ръководство на Регионална Колегия на КИИП – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с протокол № . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕШИ:

1. Предлага на УС на КИИП да издаде удостоверение и личен печат за ограничена проектантска правоспособност на инж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за изпълнение на проекти по част/и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за обекти от V ÷VI категория.

2. Счита, че са налице следните обстоятелства, които препятстват вписването в регистъра за ОПП:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Председател на РПС: 

.....................................

/ инж. ............................................. /

Дата: 

..................................

Председател на РК на КИИП: 

.....................................

/ инж. ............................................. /

2018

Информационно приложение 3

(към чл. 2, ал. 2 и ал. 3 на Наредба N2
за проектантската правоспособност)

А Н К Е Т Н А    К А Р Т А    №  

 / 

 г.

за член на КИИП с рег. № 

 / 

 г. г. в Регионална колегия 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

1.1

Име, Кирилица

Презиме

Фамилия

Латинеца

 

 

1.2

ЕГН

л.к. №

Изд. на

от МВР

1.3

Адрес

п.код.

нас.място., район

ул./ж.к.

бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция:

1.4

тел.

факс

GSM

e-mail

 2. ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ВУЗ

Образователно квалификационна степен/Професионална квалификация/ Специалност

серия №

рег. № 

дата 

 3. ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ, В КОЯТО ЛИЦЕТО УЧАСТВУВА : 

 4. МЕСТОРАБОТА (в хронологичен ред от момента към миналото):

Предприятие/Фирма

Адрес: п.код, нас.място

Длъжност

Прослужено време: от -до

 5. ДЕЙНОСТ КАТО ТК (технически контрол) и НСН (независим стр. надзор, консултант) и в ръководните органи на КИИП (член на УС, КПЕ, КК, РР на РК или комисии към РР)

Предприятие/Фирма

Адрес: п.код, нас.място

Длъжност (КТК,НСН,К):

Прослужено време: от -до

 6. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕАЛИЗАЦИИ
(по значими разработки по собствена преценка; след началната регистрация на картата в КИИП – всички проекти)

Рег.№ в КИИП

Възложител:

Части на проекта:

Време на проектиране:

Забележка:

 5. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

ПП (ОПП,ППП)

Протокол №

Части на проекта

Печат

   Декларирам верността на посочените по-горе данни и заявявам, че при промяна на някои от тях, свързани със статута ми на проектант или участието ми в ръководни органи на КИИП, преминаване от ОПП към ППП; промяна в някои от условията, които ограничават пълната ми правоспособност – станал/а съм служител в териториална администрация или община; депутат и пр., ще уведомя Регионалната колегия в 7 (седем) дневен срок.

   Декларирам, че не възразявам посочените от мен лични данни в т.т. 

 да бъдат използвани при издаване на

документи на мое име и за комуникация с мен и във връзка с предстоящи мероприятия на КИИП, а останалите лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни – само след изрично писмено съгласуване от моя страна.

ПОДПИС: 

 

Забележки:

1.Попълва се с обичайните данни като заверено копие от всяка попълнена анкетна се връчва и на проектанта.

2.Отделните регионални комисии могат да набират и други данни, с оглед специфичната си дейност.

3.Анкетната карта се попълва от проектанта при посочените по-горе промени, както и в края на всяка календарна година.