Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Заявление за членство в КИИП

Образец 1

(към чл. 3.1., ал. 2 от Устава на КИИП)

До Председателя на УС на КИИП

Чрез Регионална колегия на

КИИП 

З А Я В Л Е Н И Е

за членство в КИИП

от инж. 

 

 

 Рег. № 

Име

Презиме

Фамилия

 

ЕГН: 

 л.к. № 

 изд. на 

 от МВР - гр. 

Адрес: 

 

 ул./ж.к. 

п. код

населено място, район

№, бл., вх., ет., ап.

 

Адрес за кореспонденция 

тел. 

 E-mail 

 GSM 

 моб. оператор 

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Желая да бъда член на КИИП към секция  

 като декларирам, че съм запознат и ще спазвам Устава и

нормативните актове на КИИП, както и Етичния кодекс.

Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;
2. Копие от дипломи и приложенията към тях за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър/бакалавър" и квалификация "инженер" със специалност

„ 

 ”

и профил/специализация „ 

 ”;

3. Копие от документ за внесен по банков път встъпителен членски внос и членски внос за календарната година.;
4. Снимка 1 брой, цветна, формат 30/40 mm.

Съгласен съм да получавам уведомления и кореспонденция на посочения електронен адрес.

Дата: 

Подпис: 

 

Забележки:
1. Всички копия трябва да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис, собственоръчно от кандидата.
2. В т. 2 се вписват точните данни от дипломата за висше образование. При наличието и на бакалавърска диплома, същата се прилага към документите.

Попълва се служебно

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – ................

На основание чл. 3, ал.1 и 2 от Устава на КИИП Регионалното ръководство на РК на КИИП – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с протокол № . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

РЕШИ:

1. Приема инж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . като член на Регионална колегия на КИИП – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . към секция „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

2. Предлага на Комисията по регистрите същият/ата да бъде вписан/а в общия списък на членовете на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с рег. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: 

..................................

Председател на РК на КИИП: 

.....................................

/ инж. ................................................................................ /