Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Заявление за технически контрол Образец 4

Образец 4

(към чл.12, ал. 4 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите,
регистрирани в КИИП)

До Централната комисия за технически контрол /ЦКТК/ на КИИП

Чрез Регионалната комисия за технически контрол /РКТК/

към РК на КИИП 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

от инж. 

(Име, презиме , фамилия)

Член на РК на КИИП 

 , секция 

ЕГН: 

 , притежаващ ППП с рег. № 

Притежаващ диплома: сер 

 № 

 / 

 год., изд. от 

(ВУЗ)

Специалност 

(според дипломата)

Адрес за кореспонденция 

Телефон: 

 , e-mail 

Настояща месторабота/длъжност 

Желая да бъда вписан в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част

„Конструктивна“ на инвестиционните проекти - специалност 

    Прилагам следните документи:

1. Свидетелство за съдимост - оригинал, валидно към датата на подаването на заявлението;
2. Документ за доказване на проектантски стаж в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП;
3. Списък - декларация за изготвени конструктивни проекти, съдържащ най-малко 10 проекта за строежи от V и по-висока категория по ЗУТ.
4. Копие от диплома за завършено висше образование с приложението към нея.
5. Копия от удостоверение за ППП за последните три години;
6. Допълнителни доказателства за проектантска практика с пълна проектантска правоспособност,
като препоръки, референции от лица, упражняващи ТК;
7. Декларация, че за кандидата не са налице обстоятелствата от чл. 11, точки 5, 6, 7 и 8 от Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП;
8. Хронология на трудовия стаж, съгласно Образец 5;
9. Копие от документ за направена по банков път вноска за регистрация.
10. Декларация за съгласие за представяне и използване на лични данни.

Дата 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от инж. 

(Име, презиме , фамилия)

Декларирам, че:

Не съм допуснал/а/ и/или извършил/а/ нарушения на действащите нормативни документи в проектирането за последния петгодишен период.

Не съм служител в органи на администрации със съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни и други регулаторни правомощия.

Не сьм собственик или служител във фирми, извършващи дейности „строителство", „строително предприемачество" или „търговия с недвижими имоти".

Имам общ трудов стаж, като проектант 

 години. (годините със замразена

правоспособност не са проектантски стаж).

През последните пет години имам трудов стаж като проектант 

 години.

Притежавам удостверение за ППП от 

 год.

Дата 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

Списък декларация:

Изготвени конструктивни проекти за периода на последните пет години:

№ по ред


Строеж
(год. на проектиране)

Възложител

Технически данни на проекта
категория, РЗП, вид конструкция, конструктивна система

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

За неверни данни подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс на Република България

Дата, 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основание чл.6, т.1 от ЗКАИИП и Инструкция за оправомощаване на лицата,

упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти,

на свое заседание Регионалната комисия за технически контрол (РКТК) при Регионална

колегия 

 

 с протокол № 

 

 / 

 

Р Е Ш И:

Предлага на УС на КИИП инж 

 

 да 

бъде вписан в регистъра за технически контроли по част конструктивна на инвестиционните

проекти при секция 

 

Председател на РКТК: 

 

 / 

 

 /

Председател РК на КИИП: 

 

 / 

 

 /

Образец 5

(към чл.12, ал. 4 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност
на инженерите, регистрирани в КИИП)

Хронология на проектантския стаж на кандидата за ТК по част

„Конструктивна“ - специалност 

Професионална позиция № 1 – прослужено време: от 

 до 

 година

Форма за упражняване на професията 

Наименование на работодателя (предприятие, фирма) 

Заемана длъжност 

прослужено време: дни 

, месеци 

, год 

Професионална позиция № 2 – прослужено време: от 

 до 

 година

Форма за упражняване на професията 

Наименование на работодателя (предприятие, фирма) 

Заемана длъжност 

прослужено време: дни 

, месеци 

, год 

Професионална позиция № 3 – прослужено време: от 

 до 

 година

Форма за упражняване на професията 

Наименование на работодателя (предприятие, фирма) 

Заемана длъжност 

прослужено време: дни 

, месеци 

, год 

Професионална позиция № 4 – прослужено време: от 

 до 

 година

Форма за упражняване на професията 

Наименование на работодателя (предприятие, фирма) 

Заемана длъжност 

прослужено време: дни 

, месеци 

, год 

Дата: 

Подпис: 

 

 / 

 /

Приложение A

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата инж 

рег. № 

 от регистъра на лицата с пълна правоспособност,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Получих личния си печат и удостоверение:

- за технически контрол с рег. № 

2. При загубване или увреждане на печата се задължавам да уведомя незабавно РК на КИИП като

всички разходи по възстановяването му ще са за моя сметка.

3. При промяна на условията, при които съм придобил личния си печат и удостоверението за

технически контрол се задължавам да ги върна в мястото на получаването им в срок от 7 (седем) дни.

4. При уведомление за заличаване от регистрите по чл. 6 на ЗКАИИП се задължавам да върна

личния си печат и удостоверението в мястото на получаването им в срок от 7 (седем) дни в съответствие

с изискванията на чл. 4.7, ал.1, т. 5 от Устава на КИИП.

Известно ми е, че при неизпълнението на това мое задължение, подлежа на санкции в съответствие

глава VII от ЗКАИИП.

 

/дата/

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Попълва се при получаване на удостоверението и печата