Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Заявление за технически контрол Образец 4а

Образец 4а

(към чл.13, ал. 3 на Наредба № 2 за проектантската правоспособност,
на инженерите, регистрирани в КИИП)

До Централната комисия за технически контрол /ЦКТК/ на КИИП

Чрез Регионалната комисия за технически контрол /РКТК/

към РК на КИИП 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ (ТК) ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

от инж. 

ТК регистрационен № 

(Име, презиме , фамилия)

Член на РК на КИИП 

 , секция 

ЕГН: 

 , притежаващ ППП с рег. № 

Притежаващ диплома: сер 

 № 

 / 

 год., изд. от 

(ВУЗ)

Специалност 

(според дипломата)

Адрес за кореспонденция 

Телефон: 

 , e-mail 

Настояща месторабота/длъжност 

Желая да бъда вписан в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна

на инвестиционните проекти - специалност 

    Прилагам следните документи:

1. Свидетелство за съдимост - оригинал, валидно към датата на подаването на заявлението;
2. Списък - декларация за изготвени конструктивни проекти и/или на такива, на които е упражнен технически контрол;
3. Декларация, че за кандидата не са налице обстоятелствата от чл. 11, точки 5, 6, 7 и 8 от Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП;
4. Копие от документ за направена по банков път вноска за регистрация.
5. Декларация за съгласие за представяне и използване на лични данни.

Дата 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от инж. 

(Име, презиме , фамилия)

Декларирам, че:

Не съм допуснал/а/ и/или извършил/а/ нарушения на действащите нормативни документи в проектирането за последния петгодишен период.

Не съм служител в органи на администрации със съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни и други регулаторни правомощия.

Не сьм собственик или служител във фирми, извършващи дейности „строителство", „строително предприемачество" или „търговия с недвижими имоти".

Имам общ трудов стаж, като проектант 

 години.

През последните пет години имам трудов стаж като проектант/ТК 

 години.

Притежавам удостверение за ППП от 

 год, за ТК от

 год.

Дата 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

Списък декларация:

1. Изготвени конструктивни проекти за периода на последните пет години:

№ по ред


Строеж, год. на проектиране

Възложител

Технически данни на проекта
категория, РЗП, вид конструкция, конструктивна система

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата, 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

2. Дейности като технически контрол през последните пет години:

№ по ред


Строеж, год. на проектиране

Възложител

Технически данни на проекта
категория, РЗП, вид конструкция, конструктивна система

1

2

3

4

5

6

7

8

За неверни данни подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс на Република България

Дата, 

 

Подпис: 

 

 / 

 /

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основание чл.6, т.1 от ЗКАИИП и Инструкция за оправомощаване на лицата, упражняващи

технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти,

на свое заседание Регионалната комисия за технически контрол (РКТК) при Регионална колегия

 

 с протокол № 

 

 / 

 

Р Е Ш И:

Предлага на УС на КИИП инж 

 

 да 

бъде вписан в регистъра за технически контроли по част конструктивна на инвестиционните

проекти при секция 

 

Председател на РКТК: 

 

 / 

 

 /

Председател РК на КИИП: 

 

 / 

 

 /