Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект"

Писмо на МРРБ с изх. № 90-05-967/12.09.2023 г.

до институциите

относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

и регулирана професия "Архитект" 


КИИП приветства становището на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Андрей Цеков, с което се прави систематичен преглед на българското законодателство. С писмото се въвежда ред в инвестиционния процес и хаоса, създаден в началото на годината с издадените удостоверения от КАБ, в които са вписани правоспособности по части „Енергийна ефективност" и „Пожарна безопасност" без оправомощените от КАБ лица да притежават необходимата професионална квалификация.

КИИП благодари на Министъра и неговия екип за волята да бъде решен безпристрастно този казус, който доведе до множество проблеми в инвестиционния процес през тази година. Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.