Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

ПОЗИЦИЯ

на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

в подкрепа на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) настоява да даде пояснения по разпространеното на 01.12.2022 до различни медии прессъобщение на Камара на архитектите в България (КАБ), в което забелязахме неточности и несъответствие с мнението на КИИП.

На 28.11.2022 г. КИИП участва със свои представители в заседанието на Комисията по нормативна уредба в КАБ.

На заседанието мненията на КИИП и КАБ съвпаднаха единствено по нуждата от отлагане на влизането в сила на „Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (ДВ, бр. 92 от 18.11.2022)“, издадена от МРРБ. С оглед успешното приключване на проектите в заварено положение и подготовката за работа по обновените правила за оценка на потреблението на енергия в сградите, КИИП и КАБ са единодушни за необходимостта от отлагане на влизането в сила на Наредбата.

На заседанието КИИП не подкрепи КАБ и БАИС (Българската асоциация за изолации в строителството) в искането им за нова наредба, алтернатива на Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022. КИИП счита това предложение на КАБ и БАИС за несъответстващо на действащите български и европейски нормативни документи.

Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 е с високо обществено значение за предстоящите оперативни програми, за изпълнение на проектите по енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост, както за всяка друга финансираща национална или международна програма. Като неточно определяме твърдението на КАБ, че „браншът е единодушен, че наредбата е разработена и приета в необосновано кратък срок без да се потърси мнението на специалистите от професионалните организации“.

Подчертаваме, че КИИП участва активно в общественото обсъждане на нормативния акт в действително по-краткия, но мотивиран от МРРБ 14-дневен срок за консултации. По наше мнение този срок беше напълно достатъчен за запознаване и даване на професионални становищата по наредбата от инженери от НПС „ОВКХТТГ“, които добре познават и работят с техническата материя на наредбата, като някои от тях имат 30 годишен опит в прилагането на енергийната ефективност в инвестиционното проектиране. Такива инженери притежават необходимата професионална компетентност и експертиза и упражняват регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, за която има разписани ясни правила, включително свързани с енергийната ефективност. В периода на общественото обсъждане експертите на КИИП се запознаха с проекта на наредбата и направиха обосновани инженерно-технически предложения по текстовете, повечето от които са приети в окончателния вид на Наредбата.

Ето защо определяме като професионална незаинтересованост неучастието на КАБ в срока на общественото обсъждане на наредбата. Считаме за неоснователни появилите се впоследствие отрицателни изявления на КАБ по отношение нормативния акт. След детайлните разяснения от страна на МРРБ, Наредбата се възприема подчертано позитивно от основни браншови организации на участници по нейното прилагане в практиката.

В подкрепа на горното излагаме следните аргументи: От 13 години тази техническа наредба (въпреки промените в името, обема на стандартите или правното основание за приемането й), регламентира европейските технически изисквания към енергийните характеристики на сградите. Настоящото й издаване като нова наредба през м. 11.2022 г. не променя нито инженерната й същност, нито философията спрямо  предходни версии на наредбата, по същият начин както Директива 2010/31/ЕС е последователна в своята същност, философия и цели. Отговорно твърдим, че тази българска наредба е ясно разпознаваема сред професионалната общност на КИИП, както и сред фирмите, които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в България. Всеки опит наредбата да се отклони от основните й цели, обхват и съдържание е в противоречие с Европейското право и стандарти, чиито технически правила наредбата въвежда.

Не подкрепяме всяко разпространяващо се мнение, че тази наредба е закъсняла и „не отразява европейските изисквания и стандарти“. Точно обратното – на проведените две срещи с браншови организации по инициатива на министъра на МРРБ, се изясниха мотивите за влизане в сила на нормативния акт без отлагане и неговата огромна роля за прилагане на Европейското право. При последвалите  2-дневни опреснителни обучения за браншови организации се изясниха всички нови моменти в актуализираните технически норми и съответствието им с действащите изменения в Директива 2010/31/ЕС. Считаме за необосновано твърдението на БАИС, разпространено от КАБ, че наредбата „след няколко месеца няма да отговаря на европейските директиви“. В тази връзка обръщаме внимание на всички професионални общности за следното: От електронната страница на Европейската комисия е видно, че в момента се извършва поредна ревизия на Директива 2010/31/ЕС и тя все още е в процес на дискусии в рамките на Съвета на Европейския съюз, като проектът на тези изменения все още не е разглеждан дори на първо четене в Европейския парламент. При хипотезата, че това ще се случи в рамките на Чешкото председателство на Съвета или през следващия Европейски семестър, от държавите членки ще се изисква да изпълнят задължението за хармонизация на националните си законодателства в съответствие с целта за декарбонизация на сградите и изискванията за нулеви емисии в периода 2030-2050г. Дотогава актуализираната българска наредба за енергийни характеристики, заедно с други свързани наредби по прилагане на Закона за енергийната ефективност, ще осигурява стабилна нормативна основа в съответствие с действащите регламенти, директиви и европейските стандарти. Ето защо считаме, че всеки опит за злепоставяне сред обществото на обновените норми и правила за енергийна ефективност на сградите, на прага на предстоящите програми, не подпомага за издигане на европейския имидж на България, нейните институции и професионалните организации, от които се очаква много труд, експертиза и отговорност.

КИИП поддържа изказаното становище за отлагане на влизането в сила на Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022. КИИП предлага изменение на вече приетата Наредба в Преходните и заключителни разпоредби, като се приеме отлагане на влизането й в сила с един месец.

В заключение КИИП счита, че неточни твърдения, водещи до противопоставяне и нелоялна проектантска практика, не подпомагат дейността на българските институции и професионални организации. Актуализирането на Наредба № РД-02-20-3 / 09.11.2022 е от ключово значение за укрепване на правната рамка за енергийните характеристики на сградите. Това идва в точния момент, когато всеки финансов ресурс е жизненоважен за страната ни.

 

инж. Марин Гергов

Председател на УС на КИИП

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.