Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на КИИП относно Проект за Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане

СТАНОВИЩЕ

на

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

относно

Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,

публикуван за обществено обсъждане


След преглед на проекта на Наредбата и дискусии с колеги проектанти, в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) оставаме с убеждението, че документът е разработен в начален стадий, че голяма част от въпросите са разгледани повърхностно и че са налични конфликтни точки с други нормативни и законови документи и др. Предложеният нормативен документ не е съобразен напълно със съществуващата нормативна и законова уредба, предлага текстове, които създават предпоставка за неясноти в процесите и допълнителни административни пречки в, и без това, изключително тежките разрешителни процедури.

КИИП настоява предложеният за обществено обсъждане проект на Наредба за здравните изисквания към урбанизираните територии да бъде изтеглен.

КИИП, като организация на инженери-проектанти с правоспособност да изработват устройствени планове, счита, че се налага широко обсъждане с браншовите организации в областта на устройственото планиране, с обществеността и всички заинтересовани институции и изразява готовност да включи свои представители в междуведомствена работна група под ръководството на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, която да преработи предложения проект на Наредбата, както и да преосмисли нейните конкретни цели и обхват.

 

Прилагаме становища на наши членове и на Национални професионални секции на КИИП.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.