Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Опасни геоложки явления и процеси - Разрушаване на силози, слегнали неравномерно (0,50 см. до 0,70 см.)

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022