Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба: оригинален файл на www.mrrb.bg

 

С П И С Ъ К

 

НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 01.І.2011 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА

ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ,

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

 

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)

2. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ (ЗРР) (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г.)

2.1.(§ 5)* Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.)

2.2.(чл. 22, ал. 2) Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2005 г.)

2.3.(чл. 24, ал. 2) Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)

2.4.(чл. 26, ал. 4) Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)

2.5.(чл. 7, ал. 5) Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от    2004 г.)

3. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАТУРБ) (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на КС от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от    1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г. и бр. 36 от  2008 г.)

3.1.(чл. 23) Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

            3.2.(чл. 36, ал. 2) Заповед № РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.V.2004 г. за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)

4.1.(§ 5, т. 62 ЗУТ) Решение № 44 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

4.2.(чл. 385, ал. 2 ЗСВ) Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население” (ДВ,    бр. 94 от 2009 г.)

* Основание за издаване

4.1. (ЗУТ) - V.1. Закон за устройство на територията

4.2. (ЗСВ) - Закон за съдебната власт

 

ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

 

            1. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС) (обн., в. “Известия” (Изв.), бр. 92 от    1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.)

 

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС) (обн., ДВ, бр. 44 от      1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г.,  бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на КС от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от   2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г. и бр. 18 и 87 от 2010 г.)

            2.1.(§ 7) Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с ПМС № 254 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г. и бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г.)

 

3. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС) (обн., ДВ, бр. 44 от    1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от     2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г.,       бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г. и бр. 87 от 2010 г.)

            3.1.(§ 37 от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗОС) Наредба № 8 от    2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.)

 

            4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС) (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.)

            4.1. Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1952 г., бр. 14 и 32 от 1957 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г., бр. 21 от 1991 г., бр. 87 от 2002 г. и бр. 66 от 2008 г.)

            4.2. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, одобрен с ПМС № 44 от 1978 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 1978 г.; изм. и доп., бр. 73 от 1979 г. и бр. 15 от 2003 г.)

4.3.(чл. 44, ал. 4) Наредба № 3 от 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (ДВ, бр. 50 от 2009 г.); публикувана в Бюлетин „Строителство и архитектура” (БСА), бр. 8 от 2009 г.

            4.4.(чл. 4, ал. 2) Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (ДВ, бр. 78 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.

 

5. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ (ЗОСОИ) (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на КС от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г. и бр. 9 от 2000 г.; попр.,   бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 77 от 2010 г.)

 

6. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (ЗК) (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 52 и 54 от 2010 г.)

6.1. Правилник за прилагане на Закона за концесиите, приет с ПМС № 161 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г. и бр. 3 от 2010 г.)

 

7. ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ) (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36, 37 и 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 46, 61 и 100 от 2010 г.)

 

8. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД (ЗВСГЗГФ) (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г. и бр. 6 и 80 от 2009 г.)

            8.1. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с ПМС № 55 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 и 105 от 1999 г., бр. 101 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г. и бр. 62 от 2009 г.)

 

9. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на КС от 1993 г. -  бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на КС от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на КС от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на КС от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от  2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.)

            9.1.(§ 10) Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), приет с ПМС № 74 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 и 92 от 1992 г., бр. 8, 30 и 72 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)

            9.2.(чл. 28, ал. 11 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от 22.VІІІ.2003 г. и Заповед № РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

            9.3.(чл. 45, ал. 7 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-495 на министъра на земеделието и горите от 22.VІІІ.2003 г. и Заповед № РД-02-14-455 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по § 12 ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 97 от 2003 г.), публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

9.4.(чл. 13, ал. 7 и чл. 13а, ал. 10 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-02-14-461 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6 и технически изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл. 13а, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

 

ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

            1. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52, 54, 97 и 99 от 2010 г.)

            1.1.(§ 150, ал. 1 ЗИД ЗОП) Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 150 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.)

            1.2.(чл. 54, т. 1) Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки (ДВ,     бр. 89 от 2000 г.)

            1.3.(чл. 14, ал. 5) Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, приета с ПМС № 249 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп.,     бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.)

            1.4.(чл. 94, ал. 3) Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, приета с ПМС № 75 от 2009 г. (ДВ, бр. 26 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2009 г.

 

ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

1. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г. и бр. 80 от 2009 г.)

 

 

Кадастрална карта и регистри

 

1.1.(чл. 37, ал. 2) Наредба № 1 от 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 28 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2004 г.

1.2.(чл. 22) Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.3.(чл. 31) Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп.,     бр. 16 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.4.(чл. 26, ал. 4) Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.5.(чл. 50) Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.)

 

Специализирани карти и регистри

 

1.6.(чл. 5, ал. 3) Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2005 г.

1.7.(чл. 6, ал. 7 ЗУЧК) Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 84 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2008 г.

1.8.(чл. 32) Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53 от 2005 г.)

 

            1.7. (ЗУЧК) - Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

 

Условни знаци

 

1.9. Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (МТРС 1993)

 

Инструкции

 

1.10. Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VІІ.1986 г.)

1.11. Инструкция за определяне на координатите на геодезически точки чрез глобална позиционираща система GPS (в сила от 1.І.1995 г.)

1.12. Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 1.І.1980 г.)

1.13. Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000 (в сила от 1.VІІ.1985 г.)

1.14. Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове (в сила от 1.Х.1988 г.)

1.15. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.І.1978 г.)

1.16. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.Х.1988 г.)

1.17. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)

1.18. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)

1.19. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление “Кадастър и геодезия” (в сила от 30.ІV.1999 г.)

1.20. Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (в сила от 1.І.1984 г.)

1.21. Упътване за

Още Новини

28/ 04/ 2023

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

20/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовно отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г