Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

Колеги,

Представяме на Вашето внимание Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини (райони) в Република България чрез РДНСК относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ по повод неправомерно изисквани като условия за съгласуване и одобряване на инвестииционни проекти документи, каквито не се изискват със ЗУТ или с друг нормативен документ.

Колеги,

Ако и в бъдеще се сблъскате с продължаващи неправомерни практики, не се колебайте да уведомите Централното ръководство на КИИП.


Прикачени документи

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022