Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

02/ 03/ 2017

Временна инструкция за ТК

24/ 10/ 2016

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КИИП В ЕСУТ

06/ 01/ 2016

Инструкция за провеждане на избори в КИИП

03/ 02/ 2015

МЕТОДИКА ЗА ЕДИННИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПО ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ

20/ 01/ 2015

СПОГОДБА за взаимно признаване на правоспособност, Република България, Република Македония 2014

03/ 06/ 2013

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, бр.17 от 2008 г. )

06/ 02/ 2013

ПРОЦЕДУРА НА КИИП ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПЕЧАТИ ПО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” ОТМЕНЕНА, УС 134/25.11.2016г., УС156/31.05.2019г.

19/ 07/ 2012

Квалификационни характеристики

21/ 03/ 2011

Изменения и допълнения на приложенията към Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното, публикувани в ДВ бр.17 от 25.02.2011 година.

23/ 02/ 2011

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКСПЕРТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ КЪМ КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ