Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

03/ 02/ 2010

УСТАВ НА КАМАРАТА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

07/ 04/ 2009

Инструкция за финансовата организация на КИИП, приемане и отчитане на годишния бюджет

07/ 04/ 2009

Заповед за реда относно задълженията на длъжностни лица, срокове и процедури, касаещи финансовата отчетност на КИИП

08/ 12/ 2008

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

15/ 10/ 2008

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП

01/ 10/ 2008

Професионален кодекс на инженер-проектанта

20/ 08/ 2008

Инструкция № 5 за регистрация на проектантски бюра в КИИП