Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ЯМБОЛ, 2019 г.

Ръководството на Регионалната колегия на КИИП – град Ямбол на основание чл.5.2.(4)т.1 от Устава на КИИП свиква редовно общо отчетно събрание на Регионалната колегия – град Ямбол на 08.02.2019 година от 16.30 часа в залата на Община "Тунджа" – град Ямбол. При липса на кворум, съгл. чл.5.6.(4) от Устава, събранието ще се проведе от 17.30 ч. на същата дата при следния дневен ред:

  1. Отчет на ръководството на Регионалната колегия за 2018 г.

  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 година.

  3. Отчет на Контролния съвет на Регионалната колегия за 2018 г.

  4. Приемане на бюджет на Регионалната колегия за 2019 година.

  5. Обсъждане на предложенията за промяна на Устава на КИИП.

  6. Избор на участници в Експертен съвет.

  7. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

  8. Избор на заместник- председател на РК Ямбол

  9. Разни.

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ