Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо редовно отчетно събрание на Регионална колегия на КИИП – Русe

Общо редовно отчетно събрание

на Регионална колегия на КИИП – Русе

 

дата: 23.02.2013 г. ( събота ),

час: 10,00 ч,

място: Пленарна зала на Община Русе

 

Дневен ред:

 

1. Доклад на мандатната комисия - докладва председателят й;

2. Избор на ръководни органи (председател и протоколчик на събранието);

3. Отчет за дейността на РК на КИИП - Русе през отчетния период 01.01.201231.12.2012  г.:

3.1 Отчет на административно-стопанската дейност – докладва инж. А.Александров;

3.2 Отчет на финансовата дейност – докладва инж. А.Александров;

 4. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК –Русе - докладва председателя на КС – инж. Христина Начева.

5. Приемане на Бюджет на РК Русе за 2013 год. – докладва инж. А. Александров

6. Утвърждаване на Представител  (председател) на секция „ТС и ТС” на РК на КИИП – Русе,  делегати за общото събрание на КИИП и членове на ЕТС:

7. Разни

                         

Проекто-дневния ред е приет с Протокол № Р01/10.01.2013г на РР на КИИП Русе.

 

 

                                               Председател:

                                                                                   / инж. А.Александров/

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ