Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

ПРОУЧВАНЕ НА  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (НИНКН)

ОТНОСНО : Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

 

НИНКН, се обръща към КИИП с молба за информация, наличие на документация за обекта или друга информация, която би била полезна за установяване на историята на неговото създаване, съществуване и експлоатация :

  • Проектна документация за построяване на обекта, както и за извършвани през годините строителни и ремонтни намеси; проекти за оборудване, обзавеждане и пр.;
  • Данни за проектантите на сградата;
  • Устройствени планове за имота на обекта;
  • Архивни снимки, данни от писмени източници – художествени, документални, краеведски литературни издания, периодичен печат, данни за свързани с обекта важни исторически личности и/или събития;

Полезна за проучването би била всяка текстова, графична, фото и видео документация за обекта и неговата среда.

Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"