Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционния процес сте поканени да участвате в проучване чрез онлайн анкета в периода август - октомври 2023 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1Y2zDFQb81zyvb6qMuv0o1-ZKn98_35BI2_jOlZP6QDsiw/viewform

Проучването (анкетата) е анонимно, не включва лични данни и информация, която позволява да бъдете идентифицирани.

Целта на проучването е насочено към моментното състояние и бъдещото желание в строителния сектор за внедряване на СИМ в ежедневната работа.

Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и включени в разработка на дипломна работа, която ще се защити пред Държавна изпитна комисия в Университета по архитектура, строителство и геодезия към Магистърската програма по „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез Строително-информационното моделиране (СИМ)/ Building Information Modelling (BIM)“. Същата ще бъде представена в края на месец октомври тази година. На базата на допълнително проучване и анализ, вземайки под внимание резултатите от анкетата ще бъдат направени редица заключения и препоръки с цел идентифициране готовността за внедряване на СИМ/BIM в строителния бранш в България.

Вашето мнение е важно! Благодаря за отделеното време!

Поздрави,
инж. Васиола Благоева-Бешкова

vasiola@abv.bg

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес