Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За електронното служебно свидетелство за съдимост (ЕССС)

Уважаеми колеги,

Във връзка с многобройни запитвания  защо КИИП не заявява издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) на кандидатстващите за ПП инженери-проектанти, а изисква свидетелството за съдимост от тях,  Ви информираме,  че съгласно  Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, чл.35б, Камарата няма такива права.

 

 НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ, издадена от министъра на правосъдието, (Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., попр. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 21 Декември 2021г.)

 -------

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.)  Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, както и от Народното събрание, Централната избирателна комисия, Националната служба за охрана, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националния институт на правосъдието чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред.

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“