Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП Разград

КАМАРА  НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – гр.РАЗГРАД

 7200,гр.Разград бул.”България”№21 , ет.3 , офис 21 тел. 0896 686 136 

e-mail: kiip_razgrad@abv.bg

Общото Отчетно-Изборно Събрание за периода 2016-2019 г. на Регионална Колегия  на КИИП гр.Разград , 

ще се проведе на 17.01.2020 г.(петък) от 17,30 часа в стола на ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело

гр.Разград при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за 2019 г.

2.Отчет за изпълнение на бюджет за 2019 г.

3.Отчет на Контролния съвет за 2019 г.

4.Обсъждане и приемане на Отчетен доклад , Отчет за изпълнение на бюджета и Отчет на Контролния съвет за 2019 г.

5.Приемане на бюджет за 2020 г.

6.Избор на Регионално Ръководство и Контролен Съвет за мандат 2020-2023 г.

7.Избор на делегати за Общо Отчетно-Изборно Събрание на КИИП на 03,04,05.04.2020 г.

8.Разни

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“