Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил

Редовното Общо отчетно - изборно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил ще се проведе на 08.02.2020г.,
в гр.Кюстендил, сградата на НТС/бул."Македония" 2/ зала 2,от 09:00 часа.

                                  Дневен ред :

1. Отчет за дейноста  на РК на КИИП гр.Кюстендил за периода 2016 - 2020 г..
2. Доклад на Контролния съвет към РК на КИИП  гр.Кюстендил.
3. Разглеждане и приемане на проекто-бюджет на РК на КИИП гр.Кюстендил за 2020г..
4. Избор на ново ръководство и контролен съвет към РК на КИИП гр.Кюстендил.
5. Избор на делегати за Общото очетно - изборно събрание на КИИП.
6. Разни. 

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ