Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Габрово

Годишното отчетно събрание на РК на КИИП Габрово ще  се проведе на 17.06.2021г. /четвъртък/ от 17,00ч. в зала „Минчо Минчев” на Художествена галерия „Христо Цокев” ул. „Св. Св. Кирил и  Методий” №10 гр.Габрово,

при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на КИИП Габрово за отчетната 2020 г.
  2. Доклад на Контролния съвет
  3. Финансов отчет
  4. Обсъждане и приемане на отчета и доклада – разисквания, дискусии
  5. Приемане на проекто-бюджет 2021 г.
  6. Избор делегати за Общо събрание на КИИП София
  7. Разглеждане предложенията за промени в Устава на КИИП
  8. Разни

Още Съобщения

18/ 08/ 2022

Преференциални условия за членове на КИИП за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

12/ 08/ 2022

Покана за конференция, посветена на 25-та годишнина на Софийското метро

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“