Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Членски внос 2015 г

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 3.3 т.3 от Устава на КИИП членският внос за 2015 г се внася до 20 декември на настоящата 2014 г.

Размерът на членския внос е както следва:

- пълна проектантска правоспособност - 120 лв

- ограничена проектантска правоспособност - 120 лв

- втора проектантска правоспособност:

- придобита въз основа на една и съща диплома - 60 лв

- придобита въз основа на друга диплома - 120 лв

- при замразяване на членство - 24 лв

Сългалсно чл. 3.1 (7) от Устава на КИИП "Всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20% от годишния членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство." Периодът на замразяване на членството е за цялата календарнта 2015 година.

При замразяване на членството проектантите подават заявление за това до 01 декември 2014 г и задължително връщат в РК удостоверението и своя персонален печат за проектантска правоспособност.

Сумите се превеждат по банков път по сметката на КИИП РК Бургас/

Уникредит Булбанк

UNCRBGSF

BG 49 UNCR 7527 10 97 56 57 10

Вносната бележка /платежно нареждане/ задължително трябва да съдържа трите имена и регистрационен номер в КИИП, както и правоспособността.

В случай, че фирми заплащат членски внос на членовев на КИИП, следва да изпратят на електронната поща на КИИП Бургас платежно нареждане и списък с регистрационните номера и имената на лицата, чиито членски внос е заплатен.

Фактури се издават само на физическите лица.

КИИП Бургас

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.