Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "МДГЕ" - 2016 г.

                                                                                                                     ПРОЕКТ

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА НПС ПО  МДГЕ

ще се проведе на 02 април 2016 г.
при следния дневен ред:
регистрация на делегатите на 02.04.2016 г. – от 09:00 до 09:30 часа
начало на събранието 09:30 часа


1. Обявяване началото на събранието, след събиране на необходимия кворум.
    докладва Председателят на техническата комисия
2. Избор на протоколчик
    води Председателят на събранието
3. Избор на комисия по избора.
    води Председателят на събранието
4. Представяне отчетния доклад за дейността на НПС за 2015 г.
    докладва Председателят на НПС
5. Обсъждания на изчетеният доклад.
    води Председателят на събранието
6. Приемане на доклада
    води Председателят на събранието
7. Изготвяне и приемане на програма за обучение и квалификация.
    води Председателят на събранието
8. Съставяне и приемане на списък на експерти от НПС.
    води Председателят на събранието
9. Избор на Председател на НПС
    води Председател на комисията по избора
10.Разни


Предложения относно промени в дневния ред и въпроси за включване към т. 10 до 30 март 2016 г. се отправят към техническата комисия в състав:
 
инж. Валентин Семерджиев – председател; val_s@abv.bg
инж. Нейко Нейков;  vdk@plov.net
инж.  Антонио Лаков. tony_lakov@abv.bg

Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.