Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

09/ 12/ 2019

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, БРАКУВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ НА КИИП

04/ 10/ 2019

Таблица за максималния размер на основните месечни трудови възнаграждения в КИИП, приета с решение на УС на КИИП от заседанието на 28.07.2017 г.

26/ 07/ 2019

Инструкция за минимален обем инженерногеоложки проучвания в инвестиционното проектиране

02/ 07/ 2019

УСТАВ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (ПРОМЕНЕН, има нова версия)

09/ 05/ 2019

Методика за участие на членовете на КИИП в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и основни изисквания към заявителите им

15/ 02/ 2019

Вътрешни правила относно дейностите по обработване на лични данни, в съответствие с Регламент ЕС 2016/679 и ЗЗЛД, приложими за КИИП

22/ 01/ 2019

Процедура по възстановяване на членски права на инженери, отписани от регистрите на КИИП

22/ 01/ 2019

Процедура по спиране на членски права и отписване на проектанти от регистрите на КИИП

17/ 12/ 2018

Наредба 2 за проектантстата правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП

05/ 12/ 2018

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗДАНИЕ 2018