Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Приета нормативна уредба

05/ 12/ 2018

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗДАНИЕ 2018

27/ 11/ 2018

Квалификационна характеристика по части ОВКХТТГ

05/ 07/ 2018

НЕАКТУАЛЕН - Правилник за работата на УС на КИИП

02/ 07/ 2018

Правилник за провеждане на неприсъствени заседания на УС, комисии и работни групи в КИИП

02/ 05/ 2018

Правилник за работата на КДП

26/ 11/ 2017

Наредба 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП - Раздел I, приета на УС143/24.11.2017г., актуализирана на УС152/30.11.2018г.

12/ 05/ 2017

МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ,бр.17 от 2008 г.)

12/ 04/ 2017

Изисквания за признаването на професионална квалификация и проектантска правоспособност в Р България

12/ 04/ 2017

Образец 7, към чл. 77, ал. 2 от ЗППК

27/ 03/ 2017

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА КИИП И ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ИМОТИТЕ НА КИИП