Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

01/ 12/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

27/ 11/ 2017

Комисията по регионална полигика, благоустройство и местно самоуправление към НС проведе обществена дискусия по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община /ЗИДЗУЗСО/

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

09/ 10/ 2017

На 5 октомври 2017г., във Виена, Австрия  се проведе  "IIIти  ДЕН НА ИНЖЕНЕРА В ЕВРОПА"

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ
Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса "Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес".

29/ 06/ 2017

Кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес”.
На 27.06.2017 г. бе организирана и проведена кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Тя се проведе в Централния офис на Камарата на строителите в България. Събитието е организирано от КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

21/ 06/ 2017

Връчване на златните инженерски пръстени на дипломанти в Република Македония

всички новини

Съобщения

12/ 12/ 2017

Практически курс на тема " Водоснабнителни и канализационни системи и сградни водопроводни и канализационни инсталации. Нови изисквания при проектиране, изграждане,  тихническа експлоатация и влагане на строителните продукти"

11/ 12/ 2017

Покана за Семинар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство

07/ 12/ 2017

CYPE обявява префернциални цени  на своите продукти, валидни до 31.12.2017 г.

09/ 11/ 2017

Австрийски форум "Водна инфраструктура"

02/ 11/ 2017

Безплатен семинар на тема "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съотвествие с БДС EN 1504"

01/ 11/ 2017

Център за зания за енергийноефективни сгради с ВЕИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 10.11.2017 г.

26/ 10/ 2017

Честит празник!

26/ 10/ 2017

Семинар по европейски проект INNOSEIS: Иновативни противоземетръсни устройства и системи.

Шести национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции.

24/ 10/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-520/10.10.2017 г. на НТССБ, относно Национален дискусионен форум на тема "Устойчиво строителство - устойчиво развитие"

15/ 10/ 2017

Таксата участие за ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП e 15 лв. с ДДС.

Обучителен курс по работа с Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 

всички съобщения

Кореспонденция

28/ 11/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-296/27.11.2017 г. до гл.архитекти на общини и РОНСК във връзка с изменение на Наредба 7 на МРРБ и разработването на  част "Енергийна ефективност"

22/ 08/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-220/22.08.2017 г. относно разработването на интердисциплинарна част "Енергийна ефективност".

15/ 05/ 2017

Писмо от МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "
Относно: Въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации

26/ 04/ 2017

Писмо от Министерство на околната среда и водите
Относно: състояние и развитие на Хидроенергетиката в Р България

05/ 04/ 2017

Писмо вх.№ КИИП-ЦУ-188/04.04.2017 г. от МОН - становище относно подготовката на инженери от висшите училища

06/ 02/ 2017

Писмо № КИИП-ЦУ-28/01.02.2017 г. до областните и общински администрации
ОТНОСНО: Изготвяне на част ЕЕ ( Енергийна Ефективност ) в Инвестиционните проекти

20/ 10/ 2016

Писмо от Ръководството на КИИП и НПС ВКХТТГ до МРРБ
относно проект за Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо от КИИП до МРРБ относно ЗИД на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-258/19.10.2016 до Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

12/ 10/ 2016

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия
в подкрепа на предложените от КИИП промени в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

всички кореспонденции

Публикации

15/ 09/ 2017

Централното ръководство на КИИП за началото на учебната година и проблемите на образователната система

 

04/ 09/ 2017

Мнение на Главния секретар на КИИП инж. Антони Чипев относно предложенията за промени в ЗУТ

31/ 08/ 2017

Мнение на Зам.-председателя на КИИП инж. Светлана Николчева относно предстоящите промени в ЗУТ

30/ 08/ 2017

Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев за някои проблеми при проектирането

15/ 05/ 2014

Издавана литература от КИИП
Издавана литература от КИИП

22/ 03/ 2013

Предложения за промяна Устава на КИИП

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

07/ 10/ 2010

За КИИП като организация на проектантите физически лица

31/ 05/ 2010

Списък на европейски и международни стандарти, въведени като БДС в областта на "Пожарната безопасност и защита на населението"

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

всички публикации

Накратко за КИИП

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП