Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018" - 17-19 МАЙ 2018 - Пловдив 

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018 г., Бургас, България 

12/ 01/ 2018

Die Software fur den Grundbau, Munchen

21/ 12/ 2017

Участие в 10 годишнината на Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Македония

18/ 12/ 2017

Весели празници

15/ 12/ 2017

Решения на Върховния административен съд на Република България 

01/ 12/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

27/ 11/ 2017

Комисията по регионална полигика, благоустройство и местно самоуправление към НС проведе обществена дискусия по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община /ЗИДЗУЗСО/

21/ 11/ 2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

всички новини

Съобщения

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"-23.02.2018 г.

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.

14/ 02/ 2018

БАИС организира  семинар на тема "Топлинни мостове, проблеми и практически решения"

13/ 02/ 2018

Винербергер и Тондах България Ви канят на семинар
„Иновативни керамични решения“

12/ 02/ 2018

График за провеждане на ОС по РК, 2018 г.

08/ 02/ 2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС, писмо на КИИП относно издаването на удостоверения по част "Пожарна безопасност".

05/ 02/ 2018

XIII Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 - кохезия и свързаност ", 27.02.2018 г. София

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

15/ 01/ 2018

Предстоящи обучения в Центъра за знания за енергийноефективни сгради в УАСГ

12/ 01/ 2018

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 

Годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

всички съобщения

Кореспонденция

28/ 11/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-296/27.11.2017 г. до гл.архитекти на общини и РОНСК във връзка с изменение на Наредба 7 на МРРБ и разработването на  част "Енергийна ефективност"

22/ 08/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-220/22.08.2017 г. относно разработването на интердисциплинарна част "Енергийна ефективност".

15/ 05/ 2017

Писмо от МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "
Относно: Въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации

26/ 04/ 2017

Писмо от Министерство на околната среда и водите
Относно: състояние и развитие на Хидроенергетиката в Р България

05/ 04/ 2017

Писмо вх.№ КИИП-ЦУ-188/04.04.2017 г. от МОН - становище относно подготовката на инженери от висшите училища

06/ 02/ 2017

Писмо № КИИП-ЦУ-28/01.02.2017 г. до областните и общински администрации
ОТНОСНО: Изготвяне на част ЕЕ ( Енергийна Ефективност ) в Инвестиционните проекти

20/ 10/ 2016

Писмо от Ръководството на КИИП и НПС ВКХТТГ до МРРБ
относно проект за Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо от КИИП до МРРБ относно ЗИД на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-258/19.10.2016 до Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

12/ 10/ 2016

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия
в подкрепа на предложените от КИИП промени в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

всички кореспонденции

Публикации

14/ 02/ 2018

"Протест" от инж. Борис Тошев и отговор от инж. Светослав Дренски 

08/ 02/ 2018

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането?" - публикация във в-к "Строителство Имоти" - 06.02.2018 г.

05/ 02/ 2018

Изказване на председателя на КИИП д-р инж. Иван Каралеев по време на Петата годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции" на 1 февруари в Sofia Event Center

05/ 02/ 2018

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ

02/ 02/ 2018

СТАНОВИЩЕ от инж. Гергана Кривошапкова - секция ТСТС- РК Пловдив 

01/ 02/ 2018

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ  от Технически Експертен Съвет 

31/ 01/ 2018

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНЖ. СВЕТЛАНА НИКОЛЧЕВА

30/ 01/ 2018

Становище на инж. М. Тончева относно Работна група съгласно Заповед № РД-02-14-515/08.06.2017 за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4/2001 за ОСИП

29/ 01/ 2018

Поздравителен адрес от инж. Каралеев - Председател на УС на КИИП  по случай 20-та  годишнина на софийското метро

29/ 01/ 2018

Поздравителен адрес от КИИП РК София-град по случай 20-та годишнина на софийското метро

всички публикации

Накратко за КИИП

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП