Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ
Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса "Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес".

29/ 06/ 2017

Кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес”.
На 27.06.2017 г. бе организирана и проведена кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Тя се проведе в Централния офис на Камарата на строителите в България. Събитието е организирано от КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

21/ 06/ 2017

Връчване на златните инженерски пръстени на дипломанти в Република Македония

15/ 06/ 2017

Секторна среща"Градска среда - стратегия за адаптация към промените в климата"

14/ 06/ 2017

XVI Danube-European Conference on Geothechnical Engineering
ОТНОСНО : От 7 до 9 юни 2018 г. в гр. Скопие, Република Македония ще се проведе XVI Европейска дунавска конференция по геотехника

05/ 06/ 2017

Трети Национален Семинар - конференция "Добрата практика в Проектирането - част Електрическа "
ОТНОСНО:На 27.05.2017 г. в гр. Бургас се проведе Трети Национален Семинар-конференция "Добрата практика в Проектирането - част Електрическа"

31/ 05/ 2017

Среща на представители на IIRS (Инженерна Инициатива за Регионално Сътрудничество)
ОТНОСНО: Участие на инж. Светлана Николчева - зам. председател на КИИП в среща на IIRS в гр. Любляна, Словения - 19 и 20 май 2017 г.

всички новини

Съобщения

19/ 09/ 2017

Покана от IQI Контрол ООД за първата промоция на Рамковия договор за алианс, издаван от английската асоциация на архитектите консултанти ACA

15/ 09/ 2017

Благодарствено писмо от Никонсулт ЕООД до инж. Иван Каралеев - Председател УС на КИИП и инж. Мария Попова - Председател НПС "ЕАСТ" 

04/ 09/ 2017

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература

29/ 08/ 2017

ПОЧИНА ИНЖ. ПЛАМЕН КОВАЧЕВ - зам. председател на РК Силистра 

28/ 08/ 2017

Бизнес линиите, които предлага  КОФАС България -  лидер в кредитното застраховане

07/ 08/ 2017

ПОСЛЕДНО СБОГОМ НА ИНЖ. ТАНЮ ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК ВАРНА

02/ 08/ 2017

Относно казуса за проектантска правоспособност при изготвяне на ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /ПУСО/

15/ 06/ 2017

Протокол от ОС на НПС ТЕХ, 01.04.2017 г.

15/ 06/ 2017

Новият Advance Design 2018
Advance Design е специално разработен за професионална работа в BIM среда, която изисква по-добри решения за конструктивен анализ, проектиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции, съгласно най-новите версии на Еврокодове (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 и EC8), Северноамерикански (ACI / AISC) кодове и Канадски кодове (A23.3, S16). Софтуерът дава възможност за съвместна работа с Autodesk Advance Steel и Autodesk Revit

07/ 06/ 2017

Семинар на тема "Интелигентни решения за създаване на микроклимат"
На 13.06.2017 г. от 9.00 часа ще се проведе Регионална среща на проектантите от КИИП с иновативните продукти на Samsung & Oventrop.

всички съобщения

Кореспонденция

22/ 08/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-220/22.08.2017 г. относно разработването на интердисциплинарна част "Енергийна ефективност".

15/ 05/ 2017

Писмо от МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "
Относно: Въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации

26/ 04/ 2017

Писмо от Министерство на околната среда и водите
Относно: състояние и развитие на Хидроенергетиката в Р България

05/ 04/ 2017

Писмо вх.№ КИИП-ЦУ-188/04.04.2017 г. от МОН - становище относно подготовката на инженери от висшите училища

06/ 02/ 2017

Писмо № КИИП-ЦУ-28/01.02.2017 г. до областните и общински администрации
ОТНОСНО: Изготвяне на част ЕЕ ( Енергийна Ефективност ) в Инвестиционните проекти

20/ 10/ 2016

Писмо от Ръководството на КИИП и НПС ВКХТТГ до МРРБ
относно проект за Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо от КИИП до МРРБ относно ЗИД на ЗУТ

19/ 10/ 2016

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-258/19.10.2016 до Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

12/ 10/ 2016

Писмо КИИП-ЦУ-705/10.10.2016 г. от Ректора на Университета по архитектура строителство и геодезия
в подкрепа на предложените от КИИП промени в чл. 7, ал. 2 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

06/ 10/ 2016

Писмо КИИП-ЦУ-236/30.09.2016 г. до Народното събрание и МРРБ
Относно предложение на КИИП за ЗИД на ЗКАИИП

всички кореспонденции

Публикации

15/ 09/ 2017

Централното ръководство на КИИП за началото на учебната година и проблемите на образователната система

 

04/ 09/ 2017

Мнение на Главния секретар на КИИП инж. Антони Чипев относно предложенията за промени в ЗУТ

31/ 08/ 2017

Мнение на Зам.-председателя на КИИП инж. Светлана Николчева относно предстоящите промени в ЗУТ

30/ 08/ 2017

Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев за някои проблеми при проектирането

15/ 05/ 2014

Издавана литература от КИИП
Издавана литература от КИИП

22/ 03/ 2013

Предложения за промяна Устава на КИИП

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

07/ 10/ 2010

За КИИП като организация на проектантите физически лица

31/ 05/ 2010

Списък на европейски и международни стандарти, въведени като БДС в областта на "Пожарната безопасност и защита на населението"

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

всички публикации

Накратко за КИИП

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП