Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

Уважаеми Колеги,

Във връзка с разработване и представяне на Концепция за ново законодателство в областта на проектирането Ви приканваме, след като се запознаете с приложените материали, да се включите активно в разглеждането на "Концепцията" .

Изпращайте своите становища на Е-mail : s_bojashka@kiip.bg.Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.