Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г. относно Предложения по проекта на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Уважаеми колеги,

В приложените материали може да се запознаете  с предложения и коментари по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, постъпили в МРРБ  по време на общественото обсъждане в периода 06.06.2018 г. - 06.07.2018 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г. 

12/ 11/ 2018

Писмо от  УАСГ, КИИП и САБ до МРРБ

12/ 09/ 2018

Писма  относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.