Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на киип изберете година

ДНЕВЕН РЕД

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ, 2019 г.

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ПРЕЗ 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ПРЕЗ 2018 Г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2018Г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2019Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 31 МАРТ 2019Г.

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 31 МАРТ 2019г.